DISCLAIMER

Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurant Seray is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Restaurant Seray.

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Restaurant Seray te mogen claimen of te veronderstellen.

Mededelingen en beweringen die geuit worden in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) van de betreffende artikelen en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de provider of Restaurant Seray. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende informatie.

Restaurant Seray streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Restaurant Seray behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Restaurant Seray aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Deze pagina is aangepast op 03-05-2018